Reflexionen über das Web 2.0

Traducións ó galego e ó castelán do artigo escrito en alemán para a web de Romanische Literaturen (universidade de Stuttgart) http://www.uni-stuttgart.de/romlit/maclands/reflexionen-ueber-das-web-2-0

Während der Unterrichtsstunden dieses Semester haben wir verschiedene Dienstprogramme der neuen Technologien aus den Bereich des Wissens und Lernens untersucht und analysiert.  Es geht um Werkzeuge, die heute den Masseneinsatz zu ermöglichen und die Interaktion zwischen Menschen, Menschen rund um den Planeten ( kollektive Intelligenz ) herstellen. Jede Person kann eigenen Schlussfolgerungen ziehen, aber ich denke, wir können uns darauf einigen, dass der Einsatz neuer Technologien für diese Zwecke , ist immer noch in einem embryonalen Zustand , Test- Zustand oder Prozess = Beta ist.

Das Netzwerk und neue Technologien sind enorme Ressourcen , mit einer Reihe vieler Möglichkeiten. Die Erfindung des Internet und seine verschiedenen Versorgungsunternehmen haben nicht nur die Welt der Technik revolutioniert , sondern die Gesellschaft als Ganzes und auch die Psyche des Planeten als Ganzes und ihre einzelnen Individuen.

Mit der Erfindung des Internets wurde ein ganzes Feld von Möglichkeiten eröffnet: z. B. Web 2.0. Das Zusammenspiel von Menschen aus der ganzen Welt, das Zusammenleben auf einer virtuellen Plattform, mit unzähligen Büchern, neue Grundlagen für die Forschung Forschung , TV / wissenschaftliche Debatten werden angestoßen und man kann diese außergewöhnlichen Entwicklungen nutzen, um die menschliche Existenz zu analysieren.

Mit Web 2.0 kam die Fähigkeit, Informationen auszutauschen und damit entstand eine kollektive Intelligenz . Gemeinsame Nutzung geistiger Materialien in einem globalen Kontext  , Cyber-Diskussionen , unzählige bibliographische und audiovisuelle Ressourcen für den gesamten Planeten verfügbar … die Tür war offen. Wissenschaft, die intellektuelle Welt, der akademischen Welt versuchen Vorteile aus dieser endlosen Ressourcen zu ziehen.

Das Tool ist bereits vorhanden , aber ihre richtige Verwendung muss noch perfektioniert werden. Urheberrecht , Datenschutz oder Verharmlosen von Kommunikation sind einige der heißesten Themen in der globalen Debatte .

Kurz gesagt, diese Fortschritte sind bemerkenswert. Jetzt ist die Zeit , die Werkzeuge , die praktische Anwendung auf dem “Feuer” geben, zu entwickeln. Kamin , Holzofen, der Dampf …

Twitter, Linkedin, Wix , Gallica , Dialnet , WordPress gibt einige Vorläufer , sie arbeiten … , der weltweite Gehirn?

Reflexións sobre a web 2.0.

Durante as sesións de clase deste semestre descubrimos, analizado e reflexionado, as distintas utilidades que as novas tecnoloxías aportaron e aportan ao campo do coñecemento e do saber, e sobre todo as ferramentas que hoxe permiten unha difusión masiva e interacción entre os seres humanos de todo o planeta (intelixencia colectiva).

Cada un sacaremos nosas propias conclusións, pero creo que podemos estar dacordo en que o uso das novas tecnoloxías, para estes fins, aínda se atopa nun estado embrionario, de test, ou de proba. Como queiramos chamarlle.

A rede e as novas tecnoloxías son recursos enormes, cunha amplitude de posibilidades que se escapa ao que unha mente humana podería imaxinar. Tal é así que a invención de Internet e as súas distintas utilidades supuxeron unha revolución non só para o mundo da tecnoloxía, senón para a sociedade en xeral e ata para a psiquis do planeta como conxunto e dos seus individuos por separado.

Inventouse Internet e abriuse unha caixa de posibilidades. Apareceu a web 2.0. e entón todo multiplicouse. A interacción de persoas de todos os recunchos do planeta, a coexistencia nunha plataforma virtual, a vida paralela? Infinidade de libros, investigacións, debates televisivos/científicos/de bar adícanse a analizar todas estas novidades extraordinarias para a existencia humana.

Coa web 2.0 apareceu a posibilidade de intercambiar información e crear deste xeito unha intelixencia colectiva. Materiais intelectuais compartidos a escala global, discusións cibernéticas, infinidade de recursos bibliográficos/audiovisuales dispoñibles para todo o planeta… a porta quedou aberta.

A ciencia, o mundo intelectual, o mundo universitario, todos intentaron e intentan sacar partido a esta infinidade de recursos. Pero o lume non foi tan importante por ser descuberto como por terlle dado diferentes usos prácticos aplicables e beneficiosos para a vida. O mesmo pasa coas redes sociais e a web 2.0. en xeral. A ferramenta xa existe, pero o seu bo uso aínda ten que perfeccionarse. Os dereitos de autor, a privacidade ou a banalización da comunicación son algúns dos temas máis candentes no debate global.

En definitiva, a evidencia do gran campo de acción que permiten estes avances, é notable. Agora será o momento de desenvolver as ferramentas que lle dean uso práctico ao “lume”. A cheminea, a cociña de leña, a máquina de vapor…

Twitter, Linkedin, Wix, Gallica, Dialnet, WordPress os precursores xa están aí traballando… chegará o cerebro global?

Reflexiones sobre la web 2.0.

Durante las sesiones de clase de este semestre hemos descubierto, analizado y reflexionado sobre distintas utilidades que las nuevas tecnologías han aportado y aportan al campo del conocimiento y del saber, y sobre todo a las herramientas que hoy permiten una difusión masiva e interacción entre los seres humanos de todo el planeta (inteligencia colectiva).

Cada uno sacaremos nuestras propias conclusiones, pero creo que podemos estar de acuerdo en que el uso de las nuevas tecnologías, para estos fines, todavía se encuentra en un estado embrionario, de test, o de prueba. Como queramos llamarle.

La red y las nuevas tecnologías son recursos enormes, con una amplitud de posibilidades que se escapa a lo que una mente humana pueda imaginar. Tal es así que la invención de Internet y sus distintas utilidades han supuesto una revolución no solo para el mundo de la tecnología, si no para la sociedad en general e incluso para la psiquis del planeta como conjunto y de sus individuos por separado.

Se inventó Internet y se abrió una caja de posibilidades. Apareció la web 2.0. y entonces todo se multiplicó. La interacción de personas de todos los rincones del planeta, la coexistencia en una plataforma virtual, la vida paralela… infinidad de libros, investigaciones, debates televisivos/científicos/de bar se dedican a analizar todas estas novedades extraordinarias para la existencia humana.

Con la web 2.0 apareció la posibilidad de intercambiar información y crear de este modo una inteligencia colectiva. Materiales intelectuales compartidos a escala global, discusiones cibernéticas, infinidad de recursos bibliográficos/audiovisuales disponibles para todo el planeta… la puerta quedó abierta.

La ciencia, el mundo intelectual, el mundo universitario, todos han intentado e intentan sacar partido a esta infinidad de recursos. Pero el fuego no fue tan importante por ser descubierto como por haberle dado diferentes usos prácticos aplicables y beneficiosos para la vida. Lo mismo pasa con las redes sociales y la web 2.0. en general. La herramienta ya existe, pero su buen uso todavía ha de perfeccionarse. Los derechos de autor, la privacidad o la banalización de la comunicación son algunos de los temas más candentes en el debate global.

En definitiva, la evidencia del gran campo de acción que permiten estos avances, es notable. Ahora será el momento de desarrollar las herramientas que le den uso práctico al “fuego”. La chimenea, la cocina de leña, la máquina de vapor…

Twitter, Linkedin, Wix, Gallica, Dialnet, WordPress los precursores ya están ahí trabajando… ¿llegará el cerebro global?

A %d blogueros les gusta esto: